İSTANBUL AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU

İSTANBUL AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

MADDE. 01: KURULUŞ  

Federasyon’un Adı: İSTANBUL AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU dur. 
Merkezi: İstanbul’dur.

Federasyonun kısa adı: İ.A.S.K.F’dir.

Federasyonun kuruluş tarihi: 5 Temmuz 1978'dir

Federasyonun logosu: Aşağıdaki gibidir.

 

MADDE. 02: FEDERASYONUN AMACI

Federasyon; İstanbul amatör spor kulüplerinin bir arada olma kültürü  içinde birlik ve beraberliği korumak, kurulmuş ve kurulacak olan amatör spor kulüplerini bir çatı altında birleştirmek, milli ve manevi değerlerin yüceltilmesi, güçlendirilmesi, benimsenmesi ve tanıtılmasına katkıda bulunarak; toplumsal dayanışma duygusunu oluşturmak, Türk sporunun gelişmesine katkı sunmak, Türkiye Futbol Federasyonu ve diğer spor federasyonları ile iş birliği yapmak. Liglerin düzenlenmesi ve yapılması için çalışmalar yapmak, amatör spor kulüplerinin lig fikstürünü düzenlemek, Futbol Hakem Kurulu ile iş birliği içerisinde amatör kulüplerin maçlarını yürütmek, İl Spor Müdürlüğü ile iş birliği yaparak kulüplerin tescil ve lisanslarında yardımcı olmak, spor kulüplerinin geleceği ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığına öneriler sunmak, ayrıca; faaliyet alanı ile ilgili olarak mevzuat çalışmaları yaparak ilgili makamlara sunmak,  federasyona üye kulüpler ile birlik ve dayanışmasını sağlamak, spor branşlarının teorik ve pratik eğitimine katkıda bulunmak, yetenekli sporcu ve eğitmenlerin yetişmelerine yardımcı olmak, spor branşlarının teknik açıdan gelişimine ilişkin çalışmaları izleyerek ülkemizde gereken uygulamaların kısa bir zamanda yapılmasını sağlayarak öğretici, tanıtıcı ve geliştirici çalışmalar yapmak, teorik ve uygulamalı eğitim kursları ve seminerleri düzenlemek ve her eğitim düzeyindeki okullarda tüm spor branşlarını sevdirmeye ve oynamayı özendirici eğitim programlarının uygulanması girişimlerinde bulunmak, verimli kullanılmayan tesisleri sporcu ve kulüplerin hizmetine sunmak için her türlü kuruluşlarla işbirliği sağlamak ve protokoller imzalamak, gerekirse bu tip tesisleri satın alma, kiralama, kullanım hakkı vb. yoluyla kendi adına almak ve işletmek, gerekli hallerde bu amaçlara hizmet eden üye kulüplerimize yardımda bulunmak veya gerekirse borç vermek. gençlik ve sporla ilgili; kamu, gönüllü ve özel kuruluşlar, federasyon, dernek ve üst kuruluşlarla hizmetlere ve amaçlara yönelik anlaşmalar yapmak, uluslararası gençlik ve spor ilişkilerinde; spor yarışmaları, eğitim, bilgilendirme, sporcu gençlik ve yönetici değişimi, ülkelerin ve konuya ilişkin kuruluşların tanımı, barış ve dostluğun gelişmesi ve yaygınlaştırılması, çevre sağlık ve turizm alanlarına spor yönetimlerinin ve gençliğinin katkılarının sağlanması için çalışmalar yapmak, yurt içi ve yurt dışı kamu, özel ve gönüllü beden eğitimi, gençlik ve spor kuruluşları ile yasalara uygun bir şekilde karşılıklı işbirliği ve dayanışma içinde bulunmak, spora küçük yaşlarda başlanması ve bu alanlarda bilimsel yöntemlerin uygulanması ile sporda erdemli olmanın (Fair Play) yaygınlaştırılıp özendirilmesi için yayınlar ve programlar hazırlamak, özürlüler dâhil ilimizin sporcu gençliğini federasyon çatısı altında ve İstanbul Spor Gençliği Kurulu şeklinde örgütlemek ve desteklemek, Türk sporuna ilişkin sorunlar doğrultusunda dünya düzeyindeki gelişmeleri de göz önünde tutarak çözümleyici araştırmalar ve incelemelerde bulunmak, uygulamalara ilişkin program ve belgeleri getirmek, üzerinde açıklayıcı çalışmalar yapmak, varılan sonuçları spor kulüpleriyle paylaşmak, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapmak amacıyla kurulmuştur.

MADDE. 03: FEDERASYONUN FAALİYET ALANI

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda  gazete, dergi, kitap, bülten ve görsel -işitsel gibi yayınlar yapmak; web sitesi ve sosyal medya araçları kurmak

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Federasyon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan motorlu taşıt ve taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, konfederasyon kurmak veya kurulu bir konfederasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki konfederasyon veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13) Yetkili mercilerden izin almak kaydı ile her türlü süreli ve süresiz yayıncılık yapmak, gazete, dergi, kitap, CD, broşür, bülten, ilan, bildiri vs. gibi tanıtım araçları çıkarır/yapar. İnternet yayıncılığı, slayt, mültivizyon gösterileri yapar, yaptırır ve organize eder.

14-Amatör Spor Kulüpleri üyelerine yönelik pansiyon; sosyal yardım faaliyetleri için misafirhane,  aşevi; her türlü sportif faaliyetler için spor saha veya salonu; meskûn yerler dışında kamp tesisleri kurar ve işletir. 

15) Kültür evleri, spor kompleksleri, spor tesisleri ve yüzme ve diğer spor dallarında faaliyetler sürdürülmek üzere spor tesisler açmak ve açılmış olanlara ortak olmak. Türk sporunun gelişimi için çalışmalarda bulunmak,

16) Her türlü sportif faaliyetlerde bulunabilir, sportif etkinlikler ve sosyal ve kültürel aktiviteler organize eder, yapar yaptırır, profesyonel spor kulüpleri ile  iş birliği yaparak, amatör spor kulüplerinin gelişmesine destek sağlamak,

17) Üyelerinin yararlanabileceği alkolsüz lokal, sosyal tesisler, çay bahçeleri, mesire yerleri, kurar ve işletir; kiralar veya kiraya verir

18) Federasyon rozeti, yıllık ajanda, kültürel takvim bastırır, her türlü reklâm, tanıtım ve eşantiyon hazırlar. Spor Kulüplerin üretilen ürünlerin tanımını yapar, ürünlerin kulüp üyelerine ve taraftarlara ulaştırılmasını sağlar 

19) Bağlı Kulüpler arasında; dayanışmayı, birlik ve beraberliği sağlar. 

20) Genel Kurulca kabul edilecek yönerge doğrultusunda bağlı kulüplere yardımda bulunabilir. 

21) Üye Kulüplerin ve üyelerinin ortak sorunlarına çözüm önerileri geliştirir, sorunlarının duyurulması yolunda çalışmalar yapar, bu konularda ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurar. Ayrıca, gerektiğinde hukuki danışmanlık hizmeti verir. 

22) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma plan ve projeleri hazırlar.  

23) Amacı doğrultusunda her türlü yol ve araçlarla tanıtım ve bilgilendirme yapabilir. 

24) Ticari işletme kurar, işletir, kiralar veya kiraya verebilir. Çeşitli ticari kuruluşlarla sözleşmeler yaparak, Federasyon üyesi kulüplerin üye ve mensuplarına daha ucuz alış-veriş yapmalarına imkân sağlamak. 

25) Federasyon yürürlükteki dernekler yasasına ve Türk Medeni Kanununa aykırı olmamak kaydıyla benzer amaç ve gayeler doğrultusunda faaliyet gösteren federasyonlarla müşterek çalışmalar ve işbirliği yaparak yurt içi ve yurt dışındaki konfederasyonlara üye olabilir. Gerektiğinde yurt içi ve dışında temsilcilik açar. 

26) Yardım toplama mevzuatı hükümleriyle, bu tüzüğe uygun olarak yurt içi ve yurt dışından bulunan gerçek ve tüzel kişilerden yardım, bağış, intifa ve sükûna hakkı, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul eder. 

27) Federasyonun amaçlarını gerçekleştirmek üzere danışma kurulları ve komisyonlar kurar, uzman kişilerden oluşan akademik çalışmalar yapar. 

28) Üye derneklerin amaç dışı kullanılmasını engelleyici önlemler alır, üye dernekleri amaç dışı kullanan kişi ve kuruluşlarla yasal zeminlerde her türlü mücadeleyi yapar. 

29) Yasaların ve tüzüğün müsaade ettiği her türlü faaliyette bulunabilir.

30)Bu tüzükte belirtilen her türlü faaliyeti gerçekleştirmek amacıyla, nakdi ve ayni harcama ile borçlanma yapar.

31) Bu tüzükte belirtilen her türlü faaliyeti gerçekleştirmek amacıyla yeteri kadar personel istihdam eder; gerekli hallerde, konusunda yetkin kişi ve kuruluşlardan hizmet veya danışmanlık satın alır.

 

MADDE 04: FAALİYET ALANI: Federasyon, spor alanında ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösterir

 

 MADDE 5:

FEDERASYON ÜYELİĞİ, ÇIKMA VE ÇIKARILMA, ÜYELİK VE KATILIM ÖDENTİSİ 


 1. a)Üyelik:5253 sayılı yasa kapsamında İstanbul'da kurularak ilgili spor federasyonunca federe edilmiş; 'amatör spor kulübü' ünvanı taşıyan ve kendi genel kurulunda federasyona üye olma kararı veren amatör spor kulüpleri federasyona üyelik müracaatında bulunabilir.

 

Amatör spor kulüpleri üyelik başvurularını yazılı olarak federasyona yapacak ve federasyon tarafından belirlenen standartların uygunluğu tamamlandıktan ve gerekli denetimler yapıldıktan sonra, üyelik müracaatı İ.A.S.K.F. Yönetim Kurulunca kabul edilen amatör spor kulüplerinden gerekli üyelik aidatını ödediğini belgeleyenler, müteakiben 15 iş günü içinde yetki yazısı ve beratları kendilerine gönderilerek akreditasyonları sağlanır.

 

Üye kulüpler kendi Genel Kurulları neticesinde, genel kurul toplantı tutanağını ve federasyon genel kurulunda oy kullanmak üzere seçilen 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek delegenin açık kimlik, adres ve iletişim bilgilerini federasyona bildirmek zorundadır.

 

a.1) Üye dernekler federasyon tüzüğünün amaç maddelerini içeren hükümlerine uymak ve bu maddelere aykırı tutum içerisinde bulunmamak zorundadır. 

a.2) Üye dernekler federasyon yönetim kurulunun aldığı kararları uygulamakla görevlidir. Üye dernekler yıllık faaliyet takvimlerini her yıl en geç Ocak ayı sonuna kadar federasyona bildireceklerdir. 

a.3) Federasyona üye dernekler federasyon genel kurulunda derneklerini temsilen görev yapacak delegelerini seçmek ve en geç iki hafta içinde Federasyon Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadır.

 a.4- Federasyon Genel Kurulu, üye dernekler tarafından seçilen delegelerden oluşur. Üye kulüpler genel kurulda 3 delege ile temsil edilir. Kulüpler kendi genel kurullarında  3 asil ve 3 yedek delege seçebilir.

 1. b)Üyelikten Çıkma: Hiçbir üye federasyona üyelikte kalmaya zorlanamaz, her üye dernek Federasyon Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydı ile üyelikten ayrılabilir. 
 2. c)Üyelikten Çıkarılma: Federasyonun amacına aykırı davranışta bulunanlar, toplantılara mazeretsiz ve kesintisiz gelmeyenler, Federasyona vermesi gereken aidatlarını vermeyenler, yetkili organlarca alınan kararlara uymayanlar ve verilen görevleri yapmayan dernekler üyelikten çıkarılır. Karara karşı üye derneğin Genel Kurula başvuru hakkı vardır. Genel Kurulun kararı kesindir. Üyelikten çıkan veya çıkartılan dernekler Federasyon malları veya hizmetleri üzerinde herhangi bir hak iddia edemez.  
 3. d)Üyelik ve Katılım Ödentisi: Dernekler giriş aidatı olarak (yirmi)20 TL öderler. Yıllık aidat (on)10 TL'dir. Bu miktarları belirlemeye, artırmaya ve eksiltmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu bu miktarları 3 yıl için %50'den fazla artıramaz veya eksiltemez. Üye dernekler yıllık aidatlarını ödemediği sürece, Genel Kurul'a katılamaz; seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar.
 4. e)Üyelikte ayrılma: Yönetim ve Denetleme üyesi olan delegelerin üyelikten (Federasyon kararı ya da kendi isteğiyle) ayrılmaları halinde görevlerine yedek üyelerden sırası gelen delegeler devam eder. Ancak yedek üyelerin yetersiz kalması ya da görevi kabul etmemeleri halinde genel kurul yapılana kadar mevcut haliyle devam eder. Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin (yedekler dahil) yarısından bir fazlası istifa ederse Olağanüstü Genel Kurul yapılması gerekmektedir.

 

 

 

 

MADDE 6: FEDERASYONUN ORGANLARI

Federasyonun organları şunlardır; 

 1. a)Genel Kurul
 2. b)Yönetim Kurulu
 3. c)Denetleme Kurulu

Tali organlar

Disiplin kurulu

Onur kurulu


A- ŞEKLİ: 

 

Genel Kurul, federasyonun en yetkili organıdır. 3 yılda bir Haziran ayında toplanır.

 

A-) OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:


Yönetim Kurulu'nun veya Denetleme Kurulunun oybirliğiyle aldığı kararla gerekli görülen hallerde ya da üye kulüp delege tam sayısının 1/5 inin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü toplanır. Denetleme Kurulu kararı veya delegelerin 1/5 inin yazılı isteğine rağmen Genel Kurul, Yönetim Kurulunca 30 gün içerisinde toplantıya çağrılmazsa Dernekler Yasasının ilgili hükümleri uygulanır.

 

 B- TOPLANTI YERİ: 


Genel Kurul, Federasyon merkezinin bulunduğu toplantı yapmaya müsait bir yerde ya da Federasyonumuza üye derneklerin bulunduğu bir ilçede yapılır. 

 

C-ÇAĞRI YÖNTEMİ: 


Yönetim kurulu Federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya Federasyonun internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.


D- TOPLANTIYA YETER SAYISI:


Genel Kurul, toplam delege sayısının yarıdan fazlasının katılımı ile toplanır. Birinci toplantıda yeterli çoğunluk bulunmadığı takdirde ikinci toplantı, katılan delegeler tarafından yapılır. Ancak bu toplantıya katılan delege sayısı Yönetim, Denetim Kurulu asıl üye sayısının iki katından az ise, Genel Kurul toplantısı yapılamaz. 

 

 

 

E- TOPLANTI YAPILIŞ YÖNTEMİ: 

 

Üye kulüpler, federasyon genel kurulunda; kendi genel kurullarında belirleyecekleri (üç) 3'er delege ile temsil olunurlar. Genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek delegelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri ile birlikte Federasyon tarafından verilen Kimlik Kartları Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Delegeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesi göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan delegeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ayrı ve uygun bir bölümde Genel Kurul’un salimen yapılmasını engellememek ve delegeler ile karışmamak kaydı ile Genel Kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayıda sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve bir Başkan vekiliyle iki Yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur. Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda oy kullanan delegelerin Divan Heyetine kimliklerini göstermeleri ve Hazirun Listesi’ndeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliliğinin sağlanması Divan Başkanı’na aittir. Genel Kurul gündemdeki konuları görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel Kurul’da her delegenin bir oy hakkı vardır; delege oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan karalar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile Yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgeleri korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde yazılı olarak teslim etmekten sorumludur. Mahkemece kayyum atanması veya Medeni Kanunun 75. maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirme yapılması halinde, bu maddede Yönetim Kurulu’na verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir. 


F- TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

 

 Federasyon Genel Kurulunda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak henüz Genel Kurul gündemine geçilmeden önce toplantıda hazır bulunan delegelerin en az 2/3'ü tarafından yazılı olarak başvurularak görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması ve görüşülmesi zorunludur. 


G-GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

Aşağıda belirtilen işler Genel Kurul tarafından görüşülüp karara bağlanır.

 1. a)Federasyon organlarını seçmek.
 2. b)Federasyon tüzüğünü değiştirmek.
 3. c)Federasyon Genel Kurulunca seçilen organların çalışma raporlarını incelemek, 

    değerlendirmek, raporlar hakkında karar vermek.

 1. d)Bütçeyi ve kadro çizelgelerini görüşüp aynen ya da değiştirerek kabul etmek.
 2. e)Federasyon malvarlığında bulunan taşınmaz malları ile değeri 50.000 TL.’yi geçen 

    malvarlığını satmak, üzerinde aynı haklar tesis etmek konularında Yönetim Kurulu’na yetki  

    vermek. Burada belirtilen istisnalar dışında federasyon adına menkul mallar almaya,

    satmaya, kiralamaya, ayni haklar tesis etmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

 1. f)Federasyona gerekli yasal koşulları yerine getirilmek suretiyle uluslararası kuruluşlarla

    işbirliği yapılmasında yarar görülen durumlarda yasa gereği yetkili makamlardan gerekli   

    izin alınması suretiyle yurt dışındaki aynı amaçlı kurum ve kuruluşlarla faaliyette  

    bulunması veya yurt dışında bulunan kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına

    karar vermek.

 1. g)Federasyondan çıkarılan üye derneklerin ve yöneticilerin itirazlarını incelemek ve karara 

    bağlamak.

 1. h)Dernekler Yasasında yazılı genel hükümlerle tüzüğünde belirtilen diğer görevleri yapmak.
 2. i)Federasyonun feshine, fesih halinde malların tasfiyesinin ne şekilde ve nereye yapılacağına  

    karar vermek, Tasfiye Kurulu memurlarını görevlendirmek.

 1. j)Federasyonun konfederasyonlara katılması konusunda gerektiğinde yönetim kuruluna yetki 

    vermek.

 

 

 1. H) GENEL KURULDA KARAR ALMA VE OY VERME YÖNTEMİ:

 

            Federasyon organlarının seçimi gizli oy açık sayım ve döküm ile yapılır. Tüzük değişikliği ve fesih dışındaki kararlar katılan delegelerin salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde yeni oylama yapılır. Tüzük değişikliği ve feshi toplantıya katılan delegenin 2/3 sinin kararıyla alınır.

 

MADDE. 07: YÖNETİM KURULU

 

A- ADAYLIK VE KURULUŞ:

 

  Federasyon Genel Başkanlığına aday olanlar, genel kurul ilanını takip eden 7 gün içerisinde adaylık başvurularını yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadır. (Posta ile yapılan başvurularda belirtilen sürede federasyon genel sekreterliğine ulaşmayan yazılar dikkate alınmayacaktır.)

Genel Başkan adayı, birlikte çalışmak istediği Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Onur Kurulu üye adaylarını bir liste halinde Divan Başkanlığı'na sunar. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunda görev yapacak delegeler ayrı bir liste halinde sunulur. Genel Kuruldaki oylama Divan Başkanlığı'na sunulan listeler üzerinden yapılır.

Yönetim Kurulu, Federasyon’un karar ve yürütme organıdır. Federasyon Genel Kurulu'nda Federasyon Başkanı "Genel Başkan" sıfatı ile doğrudan seçilir ve Federasyon Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve diğer organların üyeleri ile Konfederasyon delegeleri  Genel Başkan adayı listesinde bulunan (Otuz) 30 Asıl ve (yirmibeş) 25 yedek üyeden oluşur. Görev süresi (üç) 3 yıldır.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında, Federasyon Genel Başkan'ı tarafından, yeteri kadar Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Genel Sayman, yeteri kadar Asbaşkan olarak görev yapacak olanlar belirlenir. Genel Başkan, Genel Başkan yardımcılarından birisini Genel Başkan Vekili olarak atayabilir.


B- YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ: 


 1. a)Federasyonun amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, Federasyon çalışma programını,

    Tüzük hükümlerini ve Genel Kurul kararlarını uygulamak. 

 1. b)Federasyonun bütçesini uygulamak, yeni bütçeyi tasarlamak ve kayıtları yürütmek.
 2. c)Federasyon Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
 3. d)Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak.
 4. e)Federasyona başvuran derneklerin, üyeliğine veya reddine karar vermek.
 5. f)Federasyonun çalışmalarına ilişkin Genel Kurulda alınan kararları yürütmek.
 6. g)Gerekli bulduğu konularda ve alanda komisyonlar, kurullar, komiteler, kurmak ve

    kaldırmak, federasyon işlerini yürütmek üzere üye derneklere veya derneklerin üyelerinden  bir

veya birkaçına yetki vermek. 

 1. h)Federasyon iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon kurul ve komitelerin işleyişine

    ilişkin iç yönetmenlikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak. 

ı) Federasyonu temsilen üye derneklerin Genel Kurul toplantılarına katılmak. 

 1. j)Yasalardan, Federasyon Tüzüğünden ve Genel Kurul kararlarından doğan her türlü  

    çalışmaları yapmak. 

 1. k)Aynı amaçla örtüşen kurulmuş veya kurulacak Konfederasyonlara üye olmaya karar vermek.
 2. l) Yönetim Kurulu çalışmaların etkinliği için Mali İsler, Sosyal İşler, Eğitim, Örgütlenme, Sportif Organizasyonlar, Basın Yayın, Tesisler ve benzeri idari birimler oluşturabilir.

 


C- YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI: 

 

Yönetim Kurulu her ay önceden kararlaştırılan gün, yer ve saatte çağrısız olarak toplanır. Görüşme gündemini Genel Sekreter hazırlar. En az beş üyenin görüşülmesini istediği hususlar da gündeme alınır. Genel Başkan, Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu toplantıları yarıdan bir fazla üyenin katılımı ile yapılır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Yönetim Kurulunda oyların eşitliği halinde Genel başkanın bulunduğu tarafın görüşü doğrultusunda karar verilmiş sayılacaktır. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliği derhal sıralamaya göre yedek üye ile tamamlanır. Özürsüz olarak üst üste üç olağan ve olağan üstü yönetim kurulu toplantısına katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer, Yönetim Kurulu üyeliği düşen üye dışında toplanarak üyeliğin düştüğünü karar altına alır. 

 

MADDE. 08: GENEL BAŞKAN

 

Genel Başkan; bir bütün olarak Federasyonu her konuda temsil eder. Genel Başkan ayrıca federasyonun her türlü iş ve işlemlerinden birinci derecede Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte sorumludur. Yönetim Kurulu’na başkanlık eder, gerektiğinde federasyonun amaçları doğrultusunda her türlü beyan, demeç, açıklama, basın toplantısı yapmaya yetkilidir.

 

MADDE. 09: GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI

 

Genel Başkan Yardımcıları, Genel Başkanın olmadığı yerlerde ve Genel Başkanın yetkilendirdiği yerlerde Genel Başkan’ın yerine görev yapar ve Genel Başkanın yetkilerini aynen kullanabilir. Normal zamanlarda Genel Başkan’a yardımcı olur ve federasyon işlerinin takip edilmesini ve diğer birimlerle ilişkileri sağlar. 

Federasyona bağlı derneklerin sorunlarını ve çözüm yollarını araştırır. Bölge temsilcisi olarak federasyonumuza yeni dernekler kazandırma çalışmalarını yürütür. Hizmet Komiteleri kurarak yönetim kuruluna kaynak olabilecek incelemeleri yapar, bunları rapor halinde federasyon yönetimine sunar.

 

MADDE.10: GENEL SEKRETER  

 

Genel Sekreter, federasyonun bütün işlerinin yürütülmesi, federasyonun örgütlenmesini ve demokratik kitle örgütleri ile ilişkilerini ve eşgüdümü sağlar. Genel Başkan Yardımcılarının bulunmadığı zamanlarda Genel Sekreter, Genel Başkan Yardımcılarının görevini yapar ve yetkilerini kullanır.

 

MADDE. 11: GENEL SAYMAN 

 

Genel Sayman, Federasyonun mali işlemlerini yürütür ve hesapların tutulmasını sağlar. Mali konularda proje hazırlar, hesapların düzgün ve zamanında tutulmasını sağlar.

 

MADDE. 12: DENETLEME KURULU 

 

Denetleme Kurulu, Federasyonun delegeleri arasından Beş (5) asıl, Beş (5) yedek üyeden oluşur. Federasyon Genel Kurulunca seçilir. Bir Kulüpten en fazla bir delege görev alır. Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçe uygulamasını ve harcamalarını denetler. Denetleme Kurulu en az yılda bir toplanır. Federasyon hesaplarını ve ilgili defterlerini inceler, görülen eksiklikler için Yönetim Kurulunu uyarır ve raporunu sunar.

 

 

MADDE. 13:İÇ DENETİM

 

Federasyon’da iç denetim esastır. Diğer organlarca veya dışarıdan denetim yapılabilir. Ancak, denetleme kurulunun denetleme yapma yetki ve yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetleme kurulunun istemesi halinde her türlü bilgi, belge ve kayıtlar federasyon yetkilileri tarafından incelemeye sunulur. Ancak hiçbir belge ve kayıt federasyon dışına çıkarılamaz. Denetleme sonuçlarını gösteren raporları Genel Kurula sunar. Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. 

 

MADDE 14: DİSİPLİN KURULU

Disiplin kurulu, genel kurul delegeleri arasından seçilecek 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Federasyon tüzüğünde belirtilen amaç ve esaslara aykırı bulunanlar, Yönetim Kurulu kararlarına ve yürürlükteki yasalara yönetmeliklere aykırı davranan kulüpler, federasyon organlarının mensupları ve delegeler hakkında duruma göre; hazırlayacağı raporu yönetim kuruluna sunar. Yönetim kurulu, Üye Derneklerin Yönetici ve delegelerine;

a)Bir yıldan fazla olmamak kaydı ile lokal ve tesislerinden uzaklaştırma,

b)Üyelikten çıkarma cezalarından verilmesi gereken cezayı da raporda belirtir,Cezalar yönetim kurulunca verilir, üyelikten çıkarma kararına karşı genel kurula itiraz edilebilir. Genel kurulun vereceği karar kesindir.

 

MADDE 15: ONURSAL ÜYELİK ve KOMİSYONLAR

Onur kuruluna en az 3 dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış kişiler arasından ve Federasyona maddi ve manevi destek sağlayan kurumların temsilcilerine Yönetim Kurulu kararı ile Onursal üyelik verilebilir. Onursal üyeler aidat ödemezler, ancak kendi rızaları ile aidat ve bağışta bulunabilirler. Federasyon Genel kurularda oy hakları yoktur.

Federasyon, Amaç ve çalışma konularında, yardımcı ve yararlı olmak gayesi ile gerekli komisyonları kurar. Komisyonlar, ilgi alanları ile sınırlı olarak Federasyon yönetim kuruluna tasfiye niteliğinde teklif sunarlar. Komisyonlar Yönetim kurulunun onayladığı kararlar çerçevesinde faaliyette bulunurlar. Komisyonlar kendi içlerinde, faaliyet alanlarına göre iş bölümü yaparak çalışan koordinatörlük oluşturabilirler.

 

MADDE. 16: TEMSİLCİLİKLER

 

Federasyon hiçbir yasal organ niteliğini taşımaksızın gerek gördüğü yerlerde temsilcilik yâda irtibat büroları kurabilir. Temsilcilik ve irtibat bürolarının denetimi federasyon Yönetim Kurulu’na ve Denetim Kuruluna aittir. 

 

MADDE 17: DİĞER KURULLAR

 

Federasyon Yönetim Kurulu üyesi bulunduğu konfederasyonun tüzük ve yönetmelikleri ile çelişmeyecek şekilde, çalışmaların daha da verimli olması ve yönetime katılma ilkesinin gerçekleştirilmesi için kurullar oluşturabilir. Bu kurullardan başkanlar kurulu, İstanbul spor gençliği kurulu, Gençlik ve spor danışma kurulu, Fair Play ve ödüllendirme kurulu ile ilgili temel esaslar şunlardır:

 1. a) BAŞKANLAR KURULU

Federasyon başkanlar kurulu, federasyona üye spor kulüplerinin başkanlarından veya temsilcilerinden oluşur. Kurulun başkanı, federasyon genel başkanı, kurulun sekreteri de federasyon genel sekreteri ve yardımcısıdır.

 

 1. b) İSTANBUL SPOR GENÇLİĞİ KURULU

İlimizde bulunan spor kulüplerinde spor yapan veya yapmış olan sporcuların oluşturduğu bir danışma organıdır. Kurulun oluşturulması, çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumlulukları Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunca kabul edilen yönetmelikte belirtildiği gibidir. Federasyon genel kurulu, konfederasyonun yürürlüğe koyduğu ve uyguladığı yönetmeliğe aykırı hükümler taşımamak koşulu ile spor gençliği kuruluna ilişkin olarak ek yönetmelik çıkarabilir.

 1. c) GENÇLİK VE SPOR DANIŞMA KURULU

Yönetim Kurulu, federasyonumuzun ve ilimizde uygulanmakta olan gençlik ve spor politikasının tartışılması federasyonun çalışmalarına ışık tutulması, spor kamuoyunun oluşturulması, gençlik ve spor hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve çeşitli önerilerinin alınması amacıyla gençlik ve spor danışma kurulu oluşturur. Kurul, gençlik ve sporla doğrudan veya dolaylı yetkisi, sorumluluğu ve bağlantısı bulunan kamu, özel ve gönüllü kuruluşların mensupları, spor adamları ve sporcular arasından belirlenecekler ile federasyon genel başkanı, genel sekreteri ve Yönetim Kurulunun kendi arasından seçeceği üç kişiden oluşur.

 1. d) FAİR PLAY VE ÖDÜLLENDİRME KURULU

Spora küçük yaşlarda başlanması ve bu alanlarda bilimsel yöntemlerin uygulanması ile sporda erdemli olmanın, Fair-Play yaygınlaştırılıp özendirilmesi için eğitici çalışmalar yapmak ve bu konuda yayınlar ve programlar hazırlamak, spor ailesine örnek teşkil edecek yönetici, antrenör, sporcu, kulüplerimiz, ve spora hizmet eden her türlü kuruluşlarımızı tespit ederek ödüllendirilmesini sağlamak. Kurul, sporla doğrudan veya dolaylı yetkisi, sorumluluğu ve bağlantısı bulunan spor adamları ve basın mensupları ile federasyon genel başkanı, genel sekreteri ve Yönetim Kurulunun kendi arasından seçeceği kişilerden, konfederasyonun bu konudaki tüzük ve yönetmelikleri ile çelişmeyecek şekilde oluşturulur.

 

 

MADDE 18:  KAYIT VE DEFTERLER


Federasyon yürürlükteki mevzuata uygun olarak aşağıda yazılı defterleri tutar. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir; 

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

MADDE. 19: FEDERASYON TÜZÜĞÜNÜ DEĞİŞTİRME YÖNTEMİ 

 

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asli üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 20: BORÇ YÜKLEYEN İŞLEMLER

Federasyon adına 3.000-TL’yi aşan harcamalarda Federasyonun Genel Başkanı ile birlikte Genel Başkan Yardımcılarından birisi veya Genel Sekreter veya Genel Sayman’dan birisinin de imzalarının bulunması zorunludur. 3.000- TL’yi aşmayan harcamalar Genel Başkanın, tek başına imzasıyla belge karşılığı yapılabilir. Ancak, bu şekilde yapılan harcamalar toplamı ayda 5.000 TL’yi geçer ise bu miktarı aşan harcamalarda bu maddenin ilk cümlesi hükmü geçerli olacaktır. Federasyona borç yükleyen her bir işlem için 50.000 TL’yi geçmeyen tüm işlemler federasyon Yönetim Kurulu’nun kararı ile yapılabilir. Yine 50.000 TL’yi aşmamak kaydı ile Federasyon üyelerinden ve üçüncü gerçek ve tüzel kişilerden ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve/veya faaliyetlerini gerçekleştirebilmek amacı ile her türlü borçlanmalarda bulunmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu miktarları arttırmaya ve Yönetim kuruluna verilen harcama yetkisini aşan hususlarda karar mercii Genel Kuruldur.

 

MADDE 21: GELİRLER 

 

Federasyonun gelirleri; 

 1. a)Üyelerin ödeyecekleri aidatlar ve katılım ödentileri.
 2. b)Her türlü bağış ve yardımlar.
 3. c)Futbol turnuvalarından elde edilecek gelirler ve Türkiye futbol Federasyonun dan gönderilen gelirler,

ç)Federasyonca gazete, dergi ve bülten gibi yapılacak yayınlar, düzenlenecek piyango, balo,  

    Eğlence, temsil, sergi, gezi, açık artırma, spor yarışması, konferans, kurs, yarışma, turnuva,  

    Kermes, masa tenisi, bilardo, satranç gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler. 

 1. d)Federasyonun mal varlığından elde edilecek gelirler.
 2. e)Federasyonun amacına uygun olarak işleteceği lokal ve Restoran işletmeciliğinden elde edilecek gelirler.
 3. f)Kurulmuş ve kurulacak İktisadi ve ticari faaliyetlerden edilecek gelirler.
 4. g)Genel bütçeden yapılacak hazine yardımları.
 5. h)Gerçek ve tüzel kişilerle, ulusal ve uluslararası resmi, özel kuruluşlar tarafından yapılacak 

    Ayni ve nakdi, taşınır ve taşınmaz her türlü bağışlar ve bunların gelirleri ile yürürlükteki   

    Belediye Gelirleri Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Belediyelerce yapılacak yardımlar. 
ı) Özel İdare bütçelerinden alınacak olan yardımlar. 

 1. j)Yerli ve yabancı resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile yapılan ortak projelerden elde edilen 

    Gelir ve paylar. 

 1. k)Federasyon tarafından hazırlanan projeler sebebi ile yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlar,

     Gerçek ve tüzel kişilerden alınan fon ve destekler. 

 1. l)Yardım toplama hakkında yasa, yönetmelik ve tüzük hükümlerine uygun olarak toplanacak 

    Bağış ve yardımlardan oluşur.

          MADDE 22: GELİR VE GİDER UYGULAMALARINDA YÖNTEM

            Derneğin gelir ve gider uygulamalarında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır:

1-Giriş aidatının tamamı üyelik işlemleri sırasında, yıllık aidat ise belirlenecek yöntemle ve belirlenecek zamanlarda tahsil edilir.

2-Dernek gelirleri, alındı belgeleri ile toplanır. Bağış, yardım ve aidatları toplayacak yetkili ya da yetkililer, Yönetim Kurulu kararı ile belirtilir Mülki Amirliğe bildirilir,

Alındı Belgesine, aidat ve bağışı ödeyenin TC numarası veya Derneğin adı ve Kütük numarası yazılır.Tüzel kişi şirketin bağış vermesi durumunda şirketin sicil numarası yazılır.

3-Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde Harcama Belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından imzalanır. Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

4-Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

5-Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

            MADDE 23: MAKBUZLAR VE HARCAMA BELGELERİ

 

Federasyonun gelirleri dip koçanlı ve sıra numaralı makbuz karşılığında alınır, giderler belgelenir. Dip koçanlar ve sarf belgeleri yürürlükteki mevzuat hükümlerinin öngördüğü sürece saklanır. Federasyon paraları Federasyon adına bir bankada açılacak hesaba yatırılır. Federasyon kasasında ihtiyaçlar dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenecek miktar kadar para bulundurulur. Üye dernek ödentileri dernekler tarafından Federasyon Merkezi hesabına yatırılır veya makbuz karşılığı Genel Saymana verilir. 

 

MADDE. 24: YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA VE ULUSLARARASI FAALİYET 

 

Federasyon, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir, her türlü fonlardan, hibelerden ve projelerden yararlanabilir. Federasyonun, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette ve/veya uluslararası dernek, federasyon, konfederasyon ve kuruluşlar ile işbirliğinde bulunabilir. 

 

MADDE. 25: YARDIM VE İŞBİRLİĞİ 

 

Federasyon, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı dernek, federasyon ve konfederasyonlardan, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki vs. kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir. Yürürlükteki mevzuata uygun olarak federasyon yurt içinde ve yurtdışındaki kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler ile ortak projelerde yer alabilir, yürütür ve sonuçlandırabilir, yararlanabilir.

 

MADDE. 26: FEDERASYON TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ 


Genel kurul federasyonun feshine her zaman karar verebilir. Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde federasyon adında “Tasfiye Halinde İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’ ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.

Bu kurul, önce Federasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Federasyona ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında Federasyonun alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları,     Federasyona üye derneklere eşit miktarda devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse Federasyona bağlı dernekler arasında eşit olarak pay edilerek devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

      Federasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 27: HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda yürürlükteki Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın federasyon hakkındaki hükümleri uygulanır.

MADDE 28 : YARDIMLAŞMA SANDIĞI VE KOOPERATİFLER

Federasyon üyeleri arasında yardımlaşmayı sağlamak için yardımlaşma sandığı ve kooperatifler kurabilir. Bununla ilgili yönetmelik Yönetim Kurulunda hazırlanır ve genel kurulun kabulü ile yürürlüğe girer.

 


MADDE 29 : LOKAL
Üye kulüplerin yakınlaşmalarını sağlamak amacı ile federasyon merkezinde veya dışında mahalli mülki amirlikten izin almak koşuluyla lokal açabilir.

MADDE 30 : ÖDÜLLER

Yönetim Kurulu veya yetki verdiği takdirde yürütme kurulu kararı ile amatör sporlara ve federasyona katkıda bulunan kişi, dernek ve kuruluşlara, üstün başarı göstermiş amatör sporculara her türlü ödül verilebilir. Ayrıca TV, radyo, basın ve diğer kitle iletişim araçları ile çalışanlarına, sanatçı ve yazarlara yönelik her türlü spor ödülleri düzenleyebilir.

 

MADDE 31:FEDERASYONKURUCULARI:

 

 1. a) MURADİYE SPOR KULÜBÜ/Beşiktaş
  Temsilcisi AYHAN YARKIN
  AYKUT ERDEM
 2. b) SİRKECİ SPOR KULÜBÜ/Sirkeci
  Temsilcisi HÜDAVERDİ TALAY
  İSKENDER ŞENDURAN
 3. c) ÖRNEK SPOR KULÜBÜ/Bostancı
  Temsilcisi MEHMET BENER
  ÜNER COŞKUN
 4. d) YILDIZ SPOR KULÜBÜ/Beşiktaş
  Temsilcisi SELAHATTİN HOSTALI
  RAMİZ GÖKBUDAK
 5. e) YELDEĞİRMENİ SPOR KULÜBÜ/Kadıköy
  Temsilcisi ORHAN YÜCER
 6. f) UNKAPANI SOĞANLIK SPOR KULÜBÜ/Kartal
  Temsilcisi KEMAL BEKTAŞ
  ALİ ATALAR
 7. g) OKMEYDANI FETİH SPOR KULÜBÜ/Beyoğlu
  Temsilcisi A.YAŞAR SAÇALAN
  ŞERAFETTİN KÂTİP
  h) FERİKÖY SPOR KULÜBÜ/Feriköy    
   Temsilcisi ERSİN DEMİR
  ÖZALP ORUÇOĞLU
  i) BAKIRKÖY SPOR KULÜBÜ/Bakırköy
   Temsilcisi BİROL BORA
  ÖZER BAŞMANCI
 8. j) GEDİKPAŞA SPOR KULÜBÜ/Beyazıt
  Temsilcisi BOĞOS MONOSYAN

 

MADDE:32 GEÇİCİ YÖNETİM KURULUNUN ÜYELERİNİN ADI SOYADI VE GÖREVLERİ

Birol BORA                          Başkan

Ersin DEMİR                        2.Başkan

Hüdaverdi TALAY               Basın Sözcüsü

Ayhan YARKIN                   Genel Sekreter

Kemal BEKTAŞ                   Veznedar

Mehmet BENER                  Yönetim Kurulu Üyesi

Ramiz GÖKBUDAK             Yönetim Kurulu Üyesi

Aykut ERDEM                     Yönetim Kurulu Üyesi

Selahattin HOSDALI           Yönetim Kurulu Üyesi

A.Yaşar SAÇALAN             Yönetim Kurulu Üyesi

Ali ATALAR                         Yönetim Kurulu Üyesi

Orhan YÜCEL                     Yönetim Kurulu Üyesi

İskender ŞENDURAN         Yönetim Kurulu Üyesi

Şerafettin KÂTİP                 Yönetim Kurulu Üyesi

MADDE:33 YÜRÜTME

Tüzükte bulunmayan hükümlerde 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

 Bu tüzük hükümlerini yürütmeye yönetim kurulu yetkilidir.

 

GÖREVLİ YÖNETİM KURULU

 

ALİ DÜŞMEZ

ALİ M.TANRIYAŞÜKÜR

FİKRET SİVRİ

AHMET KARAMAN

ALİ YAZLI

ASIM ÖZDEMİR

M.CEMALETTİN İNANÇ

METİN ÇIRPAN

TAMER CANBAZ

HASAN CEVAHİR

İBRAHİM MAMATİ

HASAN CEVAHİROĞLU

HASAN MORGÜL

NECDET BAKIR

EŞREF ŞENEROĞLU

OSMAN ÜNAL

UFUK TATAR

BÜLENT ZENT

AHMET ŞAHİN

CANDEMİR YILMAN

CEVAT AY

M.VEDAT ÇAKIROĞLU

MESUT ÜNER

MUSTAFA GÜRLÜ

RAMAZAN ORAL

MURAT CEBECİ

HÜSEYİN KOCA