İASKF Tüzük

İSTANBUL AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU

ANA TÜZÜĞÜ  

 

MADDE 1 FEDERASYONUN ADI

İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'dur.

MADDE 2 FEDERASYONUN KISA ADI

İstanbul A.S.K.F. dir.

MADDE 3 FEDERASYONUN KURULUŞ TARİHİ

5 Temmuz 1978 dir.

MADDE 4 FEDERASYONUN GENEL MERKEZİ İstanbul'dur.

MADDE 5 KURUCU SPOR KULÜPLERİ VE TEMSİLCİLERİNİN ADLARI

a) MURADİYE SPOR KULÜBÜ/Beşiktaş

Temsilcisi AYHAN YARKIN

      AYKUT ERDEM

 

b) SİRKECİ SPOR KULÜBÜ/Sirkeci

Temsilcisi HÜDAVERDİ TALAY

                  İSKENDER ŞENDURAN

 

c) ÖRNEK SPOR KULÜBÜ/Bostancı

Temsilcisi MEHMET BENER

                 ÜNER COŞKUN

 

d) YILDIZ SPOR KULÜBÜ/Beşiktaş

Temsilcisi SELAHATTİN HOSTALI

                  RAMİZ GÖKBUDAK

 

e) YELDEĞİRMENİ SPOR KULÜBÜ/Kadıköy

 Temsilcisi ORHAN YÜCER

 

f) UNKAPANI SOĞANLIK SPOR KULÜBÜ/Kartal

Temsilcisi KEMAL BEKTAŞ

      ALİ ATALAR

 

g) OKMEYDANI FETİH SPOR KULÜBÜ/Beyoğlu
Temsilcisi A.YAŞAR SAÇALAN

                  ŞERAFETTİN KÂTİP


h) FERİKÖY SPOR KULÜBÜ/Feriköy          
 Temsilcisi ERSİN DEMİR

                   ÖZALP ORUÇOĞLU


i) BAKIRKÖY SPOR KULÜBÜ/Bakırköy
Temsilcisi BİROL BORA

                 ÖZER BAŞMANCI


j) GEDİKPAŞA SPOR KULÜBÜ/Beyazıt
Temsilcisi BOĞOS MONOSYAN

MADDE 6 FEDERASYONUN AMACI VE FAALİYETLERİ

a) Üye kulüplerin gelişmesine katkıda bulunmak saha ve tesislerin yapılmasına yardımcı olmak,     

b) Kulüplerin birbirleriyle yakınlaşmasını sağlamak, tüm spor yönetimlerinde demokrasinin gerçekleştirilip korunmasına yardımcı ve destek olmak, sporla ilgili her düzeyde eğitim ve çağdaş gelişmeyi sağlamak,

c) Türk insanına sporun tüm branşlarını sevdirmek, gençleri spor yapmaya özendirmek, lisanslı oyuncu ve kulüp sayısını arttırıcı tedbirler almak,

d) Spor branşlarının teorik ve pratik eğitimine katkıda bulunmak, yetenekli sporcu ve eğitmenlerin yetişmelerine yardımcı olmak, spor branşlarının teknik açıdan gelişimine ilişkin çalışmaları izleyerek ülkemizde gereken uygulamaların kısa bir zamanda yapılmasını sağlayarak öğretici, tanıtıcı ve geliştirici çalışmalar yapmak, teorik ve uygulamalı eğitim kursları ve seminerleri düzenlemek ve her eğitim düzeyindeki okullarda tüm spor branşlarını sevdirmeye ve oynamayı özendirici eğitim programlarının uygulanması girişimlerinde bulunmak, verimli kullanılmayan tesisleri sporcu ve kulüplerin hizmetine sunmak için her türlü kuruluşlarla işbirliği sağlamak ve protokoller imzalamak, gerekirse bu tip tesisleri satın alma, kiralama, kullanım hakkı vb. yoluyla kendi adına almak ve işletmek, gerekli hallerde bu amaçlara hizmet eden üye kulüplerimize yardımda bulunmak veya gerekirse borç vermek.

e) Gençlik ve sporla ilgili; kamu, gönüllü ve özel kuruluşlar, federasyon, dernek ve üst kuruluşlarla hizmetlere ve amaçlara yönelik anlaşmalar yapmak,

f) Uluslararası gençlik ve spor ilişkilerinde; spor yarışmaları, eğitim, bilgilendirme, sporcu gençlik ve yönetici değişimi, ülkelerin ve konuya ilişkin kuruluşların tanımı, barış ve dostluğun gelişmesi ve yaygınlaştırılması, çevre sağlık ve turizm alanlarına spor yönetimlerinin ve gençliğinin katkılarının sağlanması için çalışmalar yapmak, yurt içi ve yurt dışı kamu, özel ve gönüllü beden eğitimi, gençlik ve spor kuruluşları ile yasalara uygun bir şekilde karşılıklı işbirliği ve dayanışma içinde bulunmak,

g) Spora küçük yaşlarda başlanması ve bu alanlarda bilimsel yöntemlerin uygulanması ile sporda erdemli olmanın (Fair Play) yaygınlaştırılıp özendirilmesi için yayınlar ve programlar hazırlamak,

h) Özürlüler dâhil ilimizin sporcu gençliğini federasyon çatısı altında ve İstanbul Spor Gençliği Kurulu şeklinde örgütlemek ve desteklemek,

i) Amaçlarla ilgili, kooperatifler, vakıflar, kurmak, konferans salonları, konaklama tesisleri, lokal ve restoran açmak, federasyon adına tesisleri kendi adına veya yap,  işlet, devret vb. yöntemlerle inşa etmek veya ettirmek, gayri menkul ve menkul almak, kiralamak ve imar etmek, bu hususları gerçekleştirebilmek için gerekirse Yönetim Kurulu (genel kurul) kararı ile üyelerinin de maddi manevi katılımını sağlamak ve dışarıdan yardım temin etmek, elde edilen bu birimleri kendi adına işletmek veya dilerse amacına uygun kiraya vermek veya kendi adına işletmeciye vermek, tesislerin işletilebilmesi için yönetim içinden veya dışından ücretli veya gönüllü eleman temin etmek, gerek görülmesi halinde genel kurul kararı ile bu tesisleri satmak, bu konularda her türlü sözleşmeyi yapmak, izin belgesi ve ruhsatları çıkartmak. Bu konudaki çalışma koşullarını çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlemek,

j) Federasyonla aynı veya benzer amaca hizmet eden kooperatif, vakıf ve işletmelere katılmak, üye veya ortağı olduğu bu kuruluşlara her türlü yardımda bulunmak,

k) Türk sporuna ilişkin sorunlar doğrultusunda dünya düzeyindeki gelişmeleri de göz önünde tutarak çözümleyici araştırmalar ve incelemelerde bulunmak, uygulamalara ilişkin program ve belgeleri getirmek, üzerinde açıklayıcı çalışmalar yapmak, varılan sonuçları Türk sporunun hizmetine sunmak,

l) Amaç ve hizmet konularına yönelik broşür, bülten, film, kaset, dergi, gazete, kitap yayınlamak, internette site açmak, konferans, panel, sempozyum, açık oturum, sergi, sporun tüm branşları için yaz kampları ve spor okulları, şenlik, festival, balo ve piyango düzenlemek, üye kulüplere maddi ve ayni yardım yapmak, spor kulüplerinin, sporla ilgili kuruluşların önemli günlerinde, resmi bayramlarda ve devlet büyüklerinin anılması törenlerinde kulüplerin ve amatör sporcuların federasyonun önderliğinde katılma ve katkıda bulunmasını sağlamak ve Türk amatörlüğüne hizmet etmektir.

MADDE 7 FEDERASYONA ÜYE OLMA

a) 5253 sayılı yasanın hükümlerini yerine getirmiş ve federe edilmiş, sporla iştigal eden her dernek kendi genel kurullarında katılma kararı alarak tasdikli karar örneği ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorundadır.

b) Federasyon derneğin üyelik başvurusunu yazılı olarak yapılan başvuru tarihinden en geç 30 gün içinde karara bağlar ve sonucu yazı ile başvuru sahibine bildirir. Başvurusu kabul edilen üye kayıt defterine kayıt edilir.

 c) Üyeliği kesinleşen dernekler federasyon tüzüğünü kabul etmiş sayılırlar. Giriş aidatı ile birlikte ilk yılın aidatını peşin öderler.

d) Üye olan dernek federasyon giriş aidatı olarak 10 (on) YTL, yıllık aidat olarak 10 YTL (on) aidat öder. Kulüplerin federasyona ödeyecekleri giriş aidatı ile yıllık aidat toplamlarının tahsil edilme şekillerini tüzükte belirtilen rakamlardan az olmamak koşuluyla Yönetim Kurulu her yıl yeniden belirleyebilir.

e) Üye dernekler kendi genel kurul toplantılarını ve federasyonla ilgili mevzuda alınan kararları federasyona bildirmek zorundadır.

B) ÜYELİKTEN AYRILMA           

Üye kulüpler kendi genel kurullarında üçte iki çoğunlukla federasyondan ayrılma kararı alabilirler. Ayrılma isteklerinin görüşüleceği genel kurullarda federasyon temsilcisine karar öncesi konuşma yetkisi vermeleri zorunludur.

C) ÜYELİKTEN ÇIKARMA

Federasyon ana tüzüğündeki amaç ve ilkelere aykırı davranan üye kulüpler ve delegeler Yönetim Kurulunun disiplin kuruluna yazılı başvurması, disiplin kurulunun da önermesi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten ve delegelikten çıkarılabilir, üyelikten veya delegelikten çıkarılanların disiplin ve genel kurula itiraz hakları vardır.

MADDE 8 FEDERASYON ORGANLARI

a)                    GENEL KURUL

b)                    YÖNETİM KURULU

c)                    YÜRÜTME KURULU

d)                    DENETLEME KURULU

e)                    DİSİPLİN KURULU

f)                     ONUR KURULU

Federasyon amaçlarına uygun olarak başka kurullarda oluşturabilir. Ancak bu kurullara organların yetkileri devredilemez.   

MADDE 9 GENEL KURUL TOPLANTILARI

A) Genel kurul 3 yılda bir Haziran ayında yapılır.

B) Üye kulüpler, federasyon genel kurulunda,  kendi genel kurullarında belirleyecekleri 3 delege ile temsil edilirler.

C) Federasyon genel kuruluna katılacak üye kulüp delegeleri, kulüplerin genel kurullarınca seçilmemişse, kulüp Yönetim Kurulu kendi arasından ve / veya kulüp üyeleri arasından belirleyeceği 3 delegeyi genel kurula gönderebilir.

D) Üye kulüplerin genel kurula katılabilmeleri için üyelik aidatlarını ödemiş olmaları zorunludur.

E) Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek sureti ile toplantıya çağrılır. Genel başkan ve / veya Genel Sekreterlik görevlerine aday olmak isteyen üyeler, genel kurul ilanını takip eden 7 gün içerisinde adaylık başvurularını yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadır. (Posta ile yapılan başvurularda belirtilen sürede federasyon genel sekreterliğine ulaşmayan yazılar dikkate alınmayacaktır.)

F) Federasyon delegelerin beşte birinin yazılı başvurması veya Yönetim Kurulu ya da yürürlükteki dernekler yasasının öngördüğü durumlarda genel kurul olağanüstü toplanır.

G) Genel kurul, genel kurula katılma hakkına sahip delegelerin en az yarıdan bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan delege sayısı yönetim ve denetleme kurulları asil üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

H) Federasyon yönetim, denetleme, disiplin ve onur kurulu asil üyeleri görevde bulundukları dönemde, madde beşte yer alan kurucu kulüplerin kurucu temsilcileri ve Federasyonumuzda genel başkanlık yapmış olanlar  her dönemde genel kurul delegesidir.

I) Delegeler genel kurula kimliklerini göstererek ve listeleri imzalayarak katılabilirler. Vekâletle oy kullanılamaz.

İ) Genel kurula katılan delegelerin en az onda birinin yazılı önergesi üzerine gündeme ek yapılabilir.

J) Genel kurul divanı delegeler arasından açık oyla seçilen bir divan başkanı, bir divan başkan yardımcısı ve 2 divan kâtibinden oluşur.

K) Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde Genel başkan, Genel Sekreter, Yönetim ve Denetim Kurulları ve diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren genel kurul sonuç bildirimi ve ekleri Yönetim Kurulu başkanı (Genel Başkan) tarafından mülki idari amirliğine bildirilir.

L) Federasyon organlarına seçilebilmek için 5253 sayılı yasanın içindeki vasıflara haiz olmak ve üye derneklerde kayıtlı olmak şarttır.

M) Genel kurul delegesi olmayanlar genel başkan ve genel sekreter dâhil organlara seçilemezler.

 

MADDE 10 GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Genel kurul federasyonun en yetkili organıdır

b) Genel kurul yasalarda ve tüzükte gösterilen ve yerine getirilmesi zorunlu işleri görüşüp karara bağlar

c) Genel kurul toplantıda hazır bulunan delegelerin 2/3 nün oyları ile tüzükte değişiklik yapabilir. Yeni maddeler ekleyebilir.

d) Genel kurul toplantılarını başkan veya görevlendireceği bir yönetici açar.

e) Genel kurul; genel başkan, genel sekreter ile yönetim denetleme, disiplin ve onur kurulları ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu delegelerini gizli oyla seçer. Bu kurulların rapor, görüş ve önerilerini görüşüp karara bağlar. Yöneticileri aklandırır.

Federasyon genel başkanlığına aday olabilmek için en az, bir dönem Yönetim Kurulu üyesi veya iki dönem genel kurul delegesi olmak gerekir.

f) Disiplin Kurulu ve Yönetim Kurulunun kararlarına karşı yapılan itirazları görüşüp sonuçlandırır.

g) Taşınır veya taşınmaz malların satın alınması ya da satılması için Yönetim Kuruluna yetki verebilir.

h) Federasyonun dağılması için katılma hakkına sahip delegelerin en az 2/3 nün genel kurulda bulunması zorunludur. Çoğunluk olmazsa delegeler ikinci toplantıya çağırılır ve katılım ne olursa olsun üçte iki çoğunlukla dağılma kararı verebilir.

MADDE 11 YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ GÖREVİ VE YETKİLERİ

A) Yönetim Kurulu genel başkan, genel sekreter ile 25 asil, 25 yedek üyeden oluşur.       

B) Genel Başkan, Genel Sekreter, Yönetim Kurulu ve Diğer Organların görev süresi 3 yıldır.

C) Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasından bir yürütme kurulu oluşturur.

D) Yönetim Kurulunda herhangi bir nedenle boşalma olduğu takdirde yedek üyeler Yönetim Kurulu kararı ile göreve çağrılır.

E) Genel başkanlık ve Genel sekreterlik makamlarından herhangi birinde herhangi bir nedenle boşalma olduğu takdirde, mevcut Yönetim Kurulu üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu toplar ve kendi arasından Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlası oyu alan üyeyi bu göreve seçer, üst üste iki toplantıdan sonuç alınamazsa ya da Yönetim Kurulu uygun görürse genel başkanlık veya genel sekreterlik görevlerinden herhangi birinde oluşacak boşluk için olağanüstü genel kurula gidilir. Bu durumda genel başkan ve genel sekreter birlikte ya da tek başına Yönetim Kurulu içinden seçilirse, oluşacak boş yere ya da yerlere yedek üyeler sıra ile göreve çağırılır.

F) Bir dönem içinde üst üste iki kez Yönetim Kurulunun uygun görmeyeceği nedenlerle toplantılara katılmayan üye, Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulundan ayrılmış sayılır.

G) Yönetim Kurulu çalışmaların etkinliği için Mali isler, Sosyal işler, Eğitim, örgütlenme Sportif organizasyonlar, Basın yayın, Tesisler ve benzeri birimler oluşturabilir.

H) Yönetim Kurulu ayda bir, ayrıca gerekli gördüğü zamanlarda kararlaştırılan yerde toplanır. Genel kurul kararı ile amaca yönelik iş ve görevleri yürütür.

I) Yönetim Kurulu, genel başkanın, yürütme kurulunun ya da üyelerin beşte birinin yazılı çağrısı üzerine toplanır.

İ ) Yönetim Kurulu, denetleme, disiplin ve onur kurullarını toplantıya çağırabilir, görüş ve önerilerini alabilir.

J) Federasyonun üç yıllık çalışma programını hazırlar ve uygular.

K.) Yönetim Kurulu var olan yasalar çerçevesinde gerektiğinde ücretli muhasebeci, genel sekreter, memur, hukuk müşaviri, müstahdem çalıştırabilir.

MADDE 12 YÜRÜTME KURULU

Genel kurulca seçilen genel başkan ve genel sekreter ile Yönetim Kurulunca seçilecek 3 genel başkan yardımcısı, 1 genel sekreter yardımcısı, 1 mali sekreter, 1 mali sekreter yardımcısı, 1 eğitim sekreteri, 1 örgütlenme sekreteri, 1 kulüplerle ilişkiler sekreteri, 1 sosyal işler sekreteri, 1 basın ve halkla ilişkiler sekreteri olmak üzere toplam 13 kişiden oluşur. Yönetim Kurulunun tanıdığı yetkiler doğrultusunda görev yapar ve kararları ayrı bir deftere işlenir.

MADDE 13 DENETLEME KURULU

Denetleme kurulu delegeleri Genel Kurul Delegeleri arasından seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Kurul olağan olarak 6 ayda bir toplanarak federasyonun tüm mali ve diğer çalışmalarını denetler. Yönetim Kuruluna çalışmaları ile ilgili raporlar verir ve öneriler yapar. Genel kurula çalışmalar hakkında rapor sunar. Yönetim Kurulunun toptan istifası halinde genel kurul olağanüstü toplantıya çağırır.

MADDE 14 DİSİPLİN KURULU

Disiplin kurulu, genel kurul delegeleri arasından seçilecek 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Federasyon tüzüğünde belirtilen amaç ve esaslara aykırı bulunanlar, Yönetim Kurulu kararlarına ve yürürlükteki yasalara yönetmeliklere aykırı davranan kulüpler, federasyon organlarının mensupları ve delegeler hakkında duruma göre;

a) Uyarı

b) Geçici üyelikten çıkarma

c) Görevden uzaklaştırma

d) Haklardan yoksun bırakma

e) Kesin üyelikten çıkarma cezaları verebilir.

MADDE 15 ONUR KURULU

Onur kurulu en az 3 dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış kişiler arasından seçilen 9 asil üyeden oluşur. Kurul, Yönetim Kurulunca çalışmalar ve federasyon amaçları ile ilgili konularda görüş üretmek için yılda en az bir kez toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu, federasyon tüzüğünde belirtilen konularda, onur kuruluna her türlü görevi verebilir.

MADDE 16 DİĞER KURULLAR

Federasyon Yönetim Kurulu üyesi bulunduğu konfederasyonun tüzük ve yönetmelikleri ile çelişmeyecek şekilde, çalışmaların daha da verimli olması ve yönetime katılma ilkesinin gerçekleştirilmesi için kurullar oluşturabilir. Bu kurullardan başkanlar kurulu, İstanbul spor gençliği kurulu, Gençlik ve spor danışma kurulu, Fair Play ve ödüllendirme kurulu ile ilgili temel esaslar şunlardır:

a) BAŞKANLAR KURULU

Federasyon başkanlar kurulu, federasyona üye spor kulüplerinin başkanlarından veya temsilcilerinden oluşur. Kurulun başkanı, federasyon genel başkanı, kurulun sekreteri de federasyon genel sekreteri ve yardımcısıdır.

b) İSTANBUL SPOR GENÇLİĞİ KURULU

İlimizde bulunan spor kulüplerinde spor yapan veya yapmış olan sporcuların oluşturduğu bir danışma organıdır. Kurulun oluşturulması, çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumlulukları Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunca kabul edilen yönetmelikte belirtildiği gibidir. Federasyon genel kurulu, konfederasyonun yürürlüğe koyduğu ve uyguladığı yönetmeliğe aykırı hükümler taşımamak koşulu ile spor gençliği kuruluna ilişkin olarak ek yönetmelik çıkarabilir.

c) GENÇLİK VE SPOR DANIŞMA KURULU

Yönetim Kurulu, federasyonumuzun ve ilimizde uygulanmakta olan gençlik ve spor politikasının tartışılması federasyonun çalışmalarına ışık tutulması, spor kamuoyunun oluşturulması, gençlik ve spor hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve çeşitli önerilerinin alınması amacıyla gençlik ve spor danışma kurulu oluşturur. Kurul, gençlik ve sporla doğrudan veya dolaylı yetkisi, sorumluluğu ve bağlantısı bulunan kamu, özel ve gönüllü kuruluşların mensupları, spor adamları ve sporcular arasından belirlenecekler ile federasyon genel başkanı, genel sekreteri ve Yönetim Kurulunun kendi arasından seçeceği üç kişiden oluşur.

d) FAİR PLAY VE ÖDÜLLENDİRME KURULU

Spora küçük yaşlarda başlanması ve bu alanlarda bilimsel yöntemlerin uygulanması ile sporda erdemli olmanın, Fair-Play yaygınlaştırılıp özendirilmesi için eğitici çalışmalar yapmak ve bu konuda yayınlar ve programlar hazırlamak, spor ailesine örnek teşkil edecek yönetici, antrenör, sporcu, kulüplerimiz, ve spora hizmet eden her türlü kuruluşlarımızı tespit ederek ödüllendirilmesini sağlamak. Kurul, sporla doğrudan veya dolaylı yetkisi, sorumluluğu ve bağlantısı bulunan spor adamları ve basın mensupları ile federasyon genel başkanı, genel sekreteri ve Yönetim Kurulunun kendi arasından seçeceği kişilerden, konfederasyonun bu konudaki tüzük ve yönetmelikleri ile çelişmeyecek şekilde oluşturulur.

MADDE 17 GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

Gerçek ve tüzel kişilere, tüm kurumlar ve yasalar karşısında federasyonu temsil eder. Yönetim Kuruluna başkanlık eder, basına demeç verir, açıklamalarda bulunur, basın toplantısı düzenler. Federasyon adına çıkacak yayınların sahibidir. Çalışmaların işlerliğini, gelir ve görev dağılımı yapar.

MADDE 18

Genel başkanın yokluğunda Yönetim Kuruluna, Yönetim Kurulunca belirlenecek başkan yardımcılarından biri başkanlık eder.

MADDE 19 GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Başkan veya başkan yardımcıları bulunmadığı hallerde Yönetim Kuruluna başkanlık yapar. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemlerini hazırlar. Yazışmaların ve haberleşmelerin düzenli olmasını sağlar. Evrakları imzalar. Gerçek ve tüzel kişilerle ve tüm kuruluşlarla ilişkileri düzenler. Halkla ilişkiler, yayın, araştırma, derleme, çalıştırılan insan ve hukuk alanlarında genel başkan ve Yönetim Kurulu ile uyum içinde işleri yönlendirir.

 

MADDE 20 MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Federasyon bütçesini kanunlara uygun olarak hazırlar. Tahmini bütçeyi aşan durumlarda bütçe nakillerini temin eder. Federasyonun parasını ulusal bankalara yatırarak başkan veya başkan yardımcısı ile birlikte gelir ve gider evraklarını imzalar. Vezneyi denetler. Para çekmelerde başkan veya başkan yardımcısıyla birlikte imzası bulunur. Başkan veya bir başkan yardımcısıyla birlikte muhasebeden sorumludur.

MADDE 21 FEDERASYON GELİR KAYNAKLARI

a) Üye kulüplerden alınacak aidatlar ve katılım payları

b) Sosyal etkinliklerden elde edilecek gelirler

c) Dergi, gazete ve reklam gelirleri

d) Her türlü spor yarışmaları gelirleri

e) Devlet yardımları

f) Banka faizleri

g) Kira gelirleri

h) Referans gelirleri

i) Bağış ve yardımlar

j) Diğer gelirler

MADDE 22

Federasyonun çalışma dönemi 1 ocakta başlar, 31 ocakta sona erer.

Federasyon Yönetim Kurulu her takvim yılının ilk 4 ayı içerisinde bir önceki yıla ait yönetim ve denetim organlarında görevli başkan ve üyelerin ad, adres, tabiye ve görev sürelerini, uluslar arası işbirliği çalışmalarını yıllık beyanname şeklinde mahallin en büyük mülki idare amirliğine ve üyesi bulunduğu üst kuruluşuna verir.

Gelirlerin hangi bankaya ve ne miktarda, hangi koşullarla yatırılacağını, kasada ve görev verilen kişide ne miktarda, ne kadar süre için avans bulunacağını, Yönetim Kurulu veya bu kurulun yetkisi dâhilinde yürütme kurulu karara bağlar.

 

MADDE 23

Yönetim Kurulunca veya bu kurulun verdiği yetkiler doğrultusunda yürütme kurulunca karar verilmiş her türlü giderler ve yardımların yasalar belgeler bağlanması mali sekreter, başkan veya başkan yardımcılarından en az ikisinin imzalaması zorunludur. Ayrıca üyesi olan spor kulüplerine yardımlarda tüm kişi ve kuruluşlar karşısında aracılık yapabilir. Bu yardımların alınması şekli aktarılma veya değerlendirilmesi Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir.

MADDE 24 FEDERASYONUN TUTMAK ZORUNDA OLDUĞU DEFTERLER

03.09.2002 tarihi ve 4721 sayılı kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmeliğin 4. ve 5. maddesi gereğince her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca belirtilen değer oranlarını aşması halinde bilanço esaslarına göre, değerini aşmaması halinde ise işletme esasına göre defter tutulur.

İşletme esasına tabi olunması halinde tutulacak defterler:

a ) Karar Defteri

b ) Üye kayıt defteri

c ) Gelen, giden evrak defteri

d) Envanter defteri

e ) Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri

f ) Demirbaş defteri

g ) İşletme hesabı defteri

 

Bilanço esasına tabi olunması halinde tutulacak defterler:

a ) Karar Defteri

b ) Üye kayıt defteri

c ) Gelen, giden evrak defteri

d) Envanter defteri

e ) Demirbaş defteri

f ) Yevmiye defteri

g ) Büyük defter

Her iki durumda da yukarıda belirtilen tüm defterler noterce tasdik edildikten sonra kullanılır.

MADDE 25 YARDIMLAŞMA SANDIĞI VE KOOPERATİFLER

Federasyon üyeleri arasında yardımlaşmayı sağlamak için yardımlaşma sandığı ve kooperatifler kurabilir. Bununla ilgili yönetmelik Yönetim Kurulunda hazırlanır ve genel kurulun kabulü ile yürürlüğe girer.

MADDE 26 LOKAL

Üye kulüplerin yakınlaşmalarını sağlamak amacı ile federasyon merkezinde veya dışında mahalli mülki amirlikten izin almak koşuluyla lokal açabilir.

MADDE 27 ÖDÜLLER

Yönetim Kurulu veya yetki verdiği takdirde yürütme kurulu kararı ile amatör sporlara ve federasyona katkıda bulunan kişi, dernek ve kuruluşlara, üstün başarı göstermiş amatör sporculara her türlü ödül verilebilir. Ayrıca TV, radyo, basın ve diğer kitle iletişim araçları ile çalışanlarına, sanatçı ve yazarlara yönelik her türlü spor ödülleri düzenleyebilir.

MADDE 28 AMBLEM VE FORS

Mahalli mülki amirlikten izin almak koşulu ile federasyonu temsil edecek yazışma ve kıymetli evrakları ihtiva etmek üzere bir amblem ve fors yapılmasına veya değiştirilmesine Yönetim Kurulunca karar verilir.

MADDE 29

Federasyonun işlerliği ve tüzükte belirtilmeyen  ilkeler, esaslar ve kurullar ilgili yasalara dayanılarak yürütülür.

 

 

MADDE 30 FEDERASYONUN FESHİ

Genel kurul her zaman federasyonun feshine karar verebilir. Federasyon özellikle fesh için çağırılmış bulunan ve genel kurul toplantılarına katılan üyelerin 2/3’ünün kararı ile olağanüstü genel kurulda toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu kararıyla fesih edilir. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 31 FEDERASYONUN SONA ERMESİ

Federasyonun sona ermesi veya erdirilmesi halinde mevcut borçları varsa ve parası borçları karşılamıyorsa, federasyonun menkul ve gayrimenkulleri satılarak paraya çevrilir ve borçları ödenir. Federasyonun borcu yoksa para ve mal varlıkları spor federasyonlarına, sporla ilgili bir kamu kuruluşuna, kamu yararına çalışan bir derneğe devredilebilir veya üye spor kulüpleri arasında paylaştırılır.

Aşağıdaki hallerde kendiliğinden dağılmış sayılma gerçekleşir:

  1. Amacın gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi veya sürenin sona ermesi
  2. İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmaması ve zorunlu organlarının oluşturulmaması
  3. Borç ödemede acze düşmüş olması
  4. Tüzük gereğince Yönetim Kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi
  5. Olağan genel kurul toplantısının 2 defa üst üste yapılamaması.

Bu durumlarda her ilgili sulh hâkimliğine müracaat edilerek federasyonun kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyebilir.

 

MADDE 32 GEÇİCİ YÖNETİM KURULUNUN ÜYELERİNİN ADI SOYADI VE GÖREVLERİ

Birol BORA                                      Başkan

Ersin DEMİR                                               2.Başkan

Hüdaverdi TALAY                          Basın Sözcüsü

Ayhan YARKIN                               Genel Sekreter

Kemal BEKTAŞ                              Veznedar

Mehmet BENER                             Yönetim Kurulu Üyesi

Ramiz GÖKBUDAK                                   Yönetim Kurulu Üyesi

Aykut ERDEM                                 Yönetim Kurulu Üyesi

Selahattin HOSDALI                      Yönetim Kurulu Üyesi

A.Yaşar SAÇALAN                        Yönetim Kurulu Üyesi

Ali ATALAR                                     Yönetim Kurulu Üyesi

Orhan YÜCEL                                 Yönetim Kurulu Üyesi

İskender ŞENDURAN                   Yönetim Kurulu Üyesi

Şerafettin KÂTİP                             Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

MADDE 33

Tüzükte bulunmayan hükümlerde 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

 

ALİ DÜŞMEZ                                              ALİ M.TANRIYAŞÜKÜR               FİKRET SİVRİ

AHMET KARAMAN                                   ALİ YAZLI                                        ASIM ÖZDEMİR

M.CEMALETTİN İNANÇ                          METİN ÇIRPAN                              TAMER CANBAZ

HASAN CEVAHİR                                     İBRAHİM MAMATİ                         HASAN CEVAHİROĞLU

HASAN MORGÜL                                      NECDET BAKIR                            EŞREF ŞENEROĞLU

OSMAN ÜNAL                                            UFUK TATAR                                 BÜLENT ZENT

AHMET ŞAHİN                                           CANDEMİR YILMAN                     CEVAT AY

M.VEDAT ÇAKIROĞLU                           MESUT ÜNER                                MUSTAFA GÜRLÜ

RAMAZAN ORAL                                      MURAT CEBECİ                            HÜSEYİN KOCA